Architekten | Innenarchitekten Witting | Nagel, Lichtgrafitty