Architekten | Innenarchitekten Witting | Nagel, FLAIRICS Foyer